การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ASEAN Collaborative Group ครั้งที่ 2 : มหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้แนวคิด ความเป็นผู้ประกอบการที่ทำการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ASEAN Collaborative Group ครั้งที่ 2 : มหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้แนวคิด ความเป็นผู้ประกอบการที่ทำการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มจธ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะเศรษฐศาสตร์และธุรกิจจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ Universitas Padjadjaran จากประเทศอินโดนีเซีย, University of Economics Ho Chi Minh City จากประเทศเวียดนาม, Universiti Malaya จากประเทศมาเลเซีย, University Brunei Darussalam จากประเทศบรูไน, Asian Institute of Management, the Phillipines และ University of the Phillipines Los Baños จากประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งอาจารย์จาก GMI ของมจธ. อีกด้วย ในการประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นทักษะการทำงานด้านทักษะผู้ประกอบการจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม กลุ่มความร่วมมือนี้ ยังได้วางแผนเพื่อส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาให้ได้เปิดรับและเปลี่ยนประสบการณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยจะมีค่าย Summer Camp ในเดือนสิงหาคม 2566 นี้ที่ประเทศอินโดนีเซีย และหารือถึงแนวทางในการสร้างคลัสเตอร์วิจัยรระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่แนวคิดและผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จากมุมมองอาเซียนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานพัฒนา GCDC ให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน และสร้างโอกาสในการจัดพื้นที่การเรียนรู้พหุวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ มจธ. ต่อไป