คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ช่วงเช้ากิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องการพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นสากลและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอทุนไปต่างประเทศ การแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่จากสโมสรนักศึกษาคณะ

นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้ามาในรั้ว มจธ. เข้ามาเป็นครอบครัวคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ทราบว่าในปัจจุบันสถานการณ์ของโรคโควิด 19 เริ่มดีขึ้นแต่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วย การเข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขอให้เปิดใจให้กว้างรับไว้แล้วเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี นอกจากนั้นแล้วขอให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการทำงานแบบมืออาชีพ ทำงานในลักษณะที่เป็นเชิงรุก และหากมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพี่นักศึกษา ยินดีให้ความช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ทุกคน อย่างไรก็ตามขอให้นักศึกษามีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง และประสบความสำเร็จในการเรียน มีความสุขกับการอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ในสี่ปีต่อไปข้างหน้า และในช่วงบ่ายนักศึกษาแยกย้ายไปตามภาควิชาเพื่อรับทราบข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด กิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน ปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย