มจธ. จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทำงานการจัดการความเสี่ยงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14-15 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ. ดร.ปฏิภาณ แช่หลิ่ม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมจัดประชุม

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งในครั้งนี้เข้าร่วมในบทบาทเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และผู้ควบคุมความเสี่ยง (Control Owners) นำทีมโดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นอกจากการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการหารือ-แลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นความเสี่ยงทั้ง 7 ประเด็น ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วนั้น ยังได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง รวมถึงได้กำหนดตัวชี้วัดพร้อมค่าเป้าหมายอย่างเป็นระบบ อันจะถูกนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างบูรณาการอีกด้วย