มจธ. เลี้ยงขอบคุณนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม –   5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 20 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กอล์ฟ เทควันโด  ยูโด  ยูยิตสู  เทนนิส เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน เอแมท  ครอสเวิร์ด  หมากล้อม  หมากรุกไทย  หมากรุกสากล  บริดจ์  จานร่อน  กรีฑา  รักบี้  มวยสากลสมัครเล่น  ว่ายน้ำ  เปตอง และ E-Sport มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 254 คน นั้น จากผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้อันดับที่ 43 จาก 109 มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ได้ 5 เหรียญเงิน และ 10 เหรียญทองแดง ได้แก่ เหรียญเงิน เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลเดี่ยวหญิงรุ่น 73 กิโลกรัมขึ้นไป นางสาวณัฐชานันท์ ปทุมอัครินทร์ ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ บุคคลชายรุ่นไม่เกิน 85 กิโลกรัม นายเขมชาติ ลีละโรจน์ เอแม็ท ประเภทชายคู่ นายกมลวัฐน์ พ่วงวิจิตร์ และนายสหราช ช่วยแก้ว หมากล้อม ประเภทชายคู่ นายพรรษกร บุญพลอย และนายกองเงิน เชื่อมทอง หมากล้อม ประเภทหญิงคู่ นางสาวกองทอง เชื่อมทอง และนางสาวธันยกานต์ มณีทูล เหรียญทองแดง เทควันโด ประเภทพุ่มเซ่ เดี่ยวชาย นายณัฐพัชร แก้วกัน ยูยิตสู ประเภทจับล็อคบุคคลหญิง รุ่นเกิน 46 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 48 กิโลกรัม นางสาวภณิดา วงศ์วิทยากูล ยูยิตสู ประเภทจับล็อคบุคคลชายรุ่นไม่เกิน 85 กิโลกรัม นายเขมชาติ ลีละโรจน์ ยูยิตสู ประเภทจับล็อคบุคคลชายรุ่นไม่เกิน 94 กิโลกรัม นายธนพัฒน์ ผลกล่ำ เทควันโด ประเภทพุ่มเซ่ฟรีสไตล์ นายณัฐพัชร แก้วกัน หมากล้อม ประเภททีมหญิง นางสาวกองทอง เชื่อมทอง และนางสาวธันยกานต์ มณีทูล หมากล้อม ประเภททีมชาย นายพรรษกร บุญพลอย  นายกองเงิน เชื่อมทอง  นายจักรนิภัทร พรหมเต็ม  และนายชัยนันท์ สิรินิจศรีวงศ์ ยูโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม นางสาววรางคณา กิตติกรวัฒนา เอแม็ท ประเภททีมชาย นายฐาปณะ เลี่ยมทองขาว นายกมลวัฐน์ พ่วงวิจิตร์ นายประสิทธิ์ สุขเจริญ และนายภูมิบดี แพรัตน์ ครอสเวิร์ด ประเภททีมชาย นายนพรุจ  ทิพย์แก้ว  นายภาณุวิชญ์ คงพูล และ Mr. Eberechukwu Ajayi

เพื่อเป็นการขอบคุณในความพยายามฝึกซ้อมและเข้าแข่งขันของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี  พร้อมด้วย รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้  และรศ. ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล ร่วมมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชรให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากนั้นอธิการบดีกล่าวขอบคุณนักกีฬาทุกคน ที่ทุ่มเท ตั้งใจ ฝึกฝน ได้ทุ่มเทเสียสละเวลา แรงกาย และแรงใจ ในการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ อดทนทั้งในเรื่องการเรียน การทำกิจกรรม เพื่อสร้างคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียง และสร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ตัวแทนนักกีฬา นายเขมชาติ  ลีละโรจน์ ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนและให้โอกาสในการไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในปีนี้  ในโอกาสนี้คุณสมพร น้อยยาโน. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิเวศเพื่อนักศึกษาและผู้เรียนรู้ ดร. ปนาลี แทนประสาน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา และ คุณปนัดดา พ่วงพี หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักกีฬาทุกคน