คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการ Generation Thailand on FIET-KMUTT โปรแกรมพัฒนานักศึกษาฝึกงานสู่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การฟังด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการ Generation Thailand on FIET-KMUTT โปรแกรมพัฒนานักศึกษาฝึกงานสู่ภาคอุตสาหกรรม นำโดย ดร.วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์ หัวหน้าโครงการ, รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ ที่ปรึกษาโครงการ, ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์, ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี อาจารย์ประจำรายวิชา นายศุภกรณ์ ภิรมย์พร้อม และนางสาวธิดาพร จันทร์หอม โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.พรรณทิพา ชเนศร์ มาอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “การฟังด้วยหัวใจ” จำนวน 50 คน โครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กับ สำนักเคเอกซ์ มจธ. และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Fiet Connect) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ ที่ได้อบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาตนเอง เรียนรู้และปรับตัว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการไปฝึกงาน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี