คณะวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ฯ ร่วมกับบริษัทเอกชน จัดอบรมภาคทฤษฎี ในโครงการ SMTC 2023 ปีที่ 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ร่วมกับ บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท มาห์ร เอส.อี.เอ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหลักอย่างเป็นทางการ ในการจัดโครงการ “การฝึกอบรมและแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ปีที่ 2 ประจำปี 2566” หรือ SMTC2023 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน ให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อการวัดละเอียดด้านมิติ การใช้งานเทคโนโลยีการโอนถ่ายข้อมูลไร้สายผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด อันจะส่งเสริมให้เกิดการยกระดับสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแรงงานทักษะที่สำคัญของประเทศในอนาคต 

สำหรับโครงการ SMTC2023 ในปีนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 300 ทีม ทั่วประเทศไทย และมีทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก (Pre-test) เข้าสู่รอบการอบรมภาคทฤษฎี (Semi-final) จำนวนทั้งสิ้น 60 ทีม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เกษญา วัชระนุกุล นักมาตรวิทยาชำนาญพิเศษ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับ ดร.มลฤดี เรณูสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด พร้อมทั้งทีมงานมาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมและจัดสอบภาคทฤษฎี เรื่อง “งานวัดละเอียด ทักษะการใช้งาน และเครื่องมือวัดทางมิติ 3 ชนิด คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ และ การอ่านแบบงาน ความถูกต้องของผลการวัด และการวิเคราะห์ผลการวัดอย่างง่าย” โดยมี ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับวิทยากรและทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบการอบรมภาคทฤษฎี

นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ. ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านเข้าสู่การอบรมภาคปฏิบัติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 และเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.