นักศึกษาสาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจธ. ร่วมกับ Real Tech Academy จัดอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา C ควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 นักศึกษาสาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจธ. ร่วมกับ Real Tech Academy จัดอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา C ควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์จัดอบรมหลักสูตรการเขียน โปรแกรมภาษา C ควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติเบื้องต้น ให้กับนักเรียนที่สนใจ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6  โดยทีมวิทยากรจาก Real Tech Academy และนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจธ. ในการอบรมในครั้งนี้จัดเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา C ควบคุมหุ่นยนต์ อัตโนมัติเบื้องต้นให้กับนักเรียน และนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน และจัดระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ICT1 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์