สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสู่แสงเทียน’66 ภายใต้แนวคิด “ความเท่าเทียมทางการศึกษา : QUALITY EDUCATION”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดกิจกรรมสู่แสงเทียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด “ความเท่าเทียมทางการศึกษา : QUALITY EDUCATION” ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มจธ. นำโดย นายสรวิศ ชีวีวิวัฒน์วงศ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ. ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ภายในกิจกรรมมีพิธีมอบชุดปฏิบัติการ, พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่, การแสดงชมรมประสานเสียง KMUTT Chorus, การแสดงของชมรมนาฏยโขนละคร, การแสดงโชว์สร้างสรรค์ของนักศึกษาใหม่ทั้ง 7 สาขาวิชา การแสดงโชว์จาก FIET KATAKORN PROJECT 8, การแสดงโชว์จากผู้นำเชียร์ FIET CHEERLEADER PROJECT 6 และการประกวด FIET AMBASSADOR PROJECT 12 จากทั้ง 7 สาขาวิชา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ อย่างเป็นทางการ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไปร่วมในกีฬาสี่เทียนเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา ฯลฯ ตามกรอบ TQF 5 ด้าน และสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีและความมีวินัยของนักศึกษาภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอีกด้วย