มจธ. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มทร.ล้านนา เยี่ยมชมการดำเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการนักศึกษา และด้านการบริหารจัดการสถานที่

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร. ล้านนา) นำโดย อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คุณนริศ กำแพงแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ คุณจิตติมา ทองเล็ก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คุณวัชราภรณ์ มนุษย์ชาติ หัวหน้างานบริหารและพัฒนาอาคารและสถานที่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V Space) อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย Digital Transformation กล่าวต้อนรับ และให้ความรู้ด้าน “การสื่อสารการตลาด (Digitalization และ Brand Management)” จากนั้นได้แบ่งกลุ่มศึกษาดูงานไปตามกลุ่ม 3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านการสื่อสารองค์กร ด้านการบริหารงานและโครงสร้างกิจการนักศึกษา และด้านการจัดการระบบสาธารณูปโภค โดยมี คุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา หัวหน้ากลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด ดร.ปนาลี แทนประสาน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คุณพิชญ์สินี สุนทรวร เลขานุการสำนักบริหารและสถานที่ และบุคลากรจากกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด สำนักงานกิจการนักศึกษา และสำนักบริหารอาคารและสถานที่ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของทั้งสองมหาวิทยาลัย