โครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนฝึกทักษะ (Pratice School) เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนให้ตรงกับ ความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดโครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา รูปแบบโรงเรียนฝึกทักษะ (Pratice School) เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”ภายใต้ห้องปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอาหารและวิศวกรรมอาหาร สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาโรงงานต้นแบบ และภาควิชาวิศวกรรม อาหาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจากหน่วยบริหารและจัดการ ทุน ด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดม ศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เพื่อจัดการศึกษาเรียนรู้ ทดสอบและติดตามความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของผู้ร่วม โครงการ ณ สถานฝึกทักษะ ของบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 30 กรกฎาคม 2566 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร จำนวน 2 คน และนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 คน และผู้เรียนจากฝั่งโรงงาน จำนวน 2 คน ซึ่งได้ดำเนินงานถึงช่วงปิด โครงการฯ จึงได้จัดกิจกรรม Show & Share ของ Project Leader และนักศึกษาในโครงการฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้สรุปภาพรวมของการ ทำงานทั้งหมด ตลอดระยะเวลา 1 ปี และรายงานผลลัพธ์ของโจทย์วิจัย การนำไปใช้ประโยชน์ การประมวลองค์ความรู้และเปิดพื้นที่ ให้เห็นการทำงานร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาและ Project Leader จากการนำเสนอ โดยมี ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน รศ. ดร.ถิรนันท์ คุณานพรัตน์ อาจารย์ประจำสถานที่ฝึกทักษะ กล่าวชี้แจงภาพรวมของ โจทย์ทั้งหมด รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. และ คุณสินชัย ลือสุขประเสริฐ Executive Management บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด กล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาในโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร และมอบ ประกาศนียบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด