คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำรายงานการติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาและการประเมินตนเองของหลักสูตร (KMUTT Curriculum Monitoring Report)”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำรายงานการติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาและการประเมินตนเองของหลักสูตร (KMUTT Curriculum Monitoring Report)” ณ ห้อง SCL 124 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องแนวทางการจัดทำรายงานฯ ซึ่งเป็นรายงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ มจธ. สำหรับปีการศึกษา 2565 โดย ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และ รศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพองค์กร และ ผศ. ดร.นงพงา คุณจักร เป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมทั้งมีกิจกรรมทดลองเขียน SAR ในแต่ละหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพของ มจธ. และตามเกณฑ์มาตรฐานของ สป.อว.