คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับข้อมูลสำหรับให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษาทั้งด้านการเรียน การเงิน สุขภาพทางกายและใจ โดยผู้แทนหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ร่วมให้ข้อมูลแก่อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้ สำนักงานทะเบียนนักศึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระเบียบบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาแนะนำระบบการกู้ยืมเงินทุน กยศ. กรอ. และทุนการศึกษาอื่นๆ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยแนะนำการดูแลสุขภาพนักศึกษาทั้งทางกายและใจ หน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นสากล และรายวิชาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้แบบโมดูลย่อย (Outcome Base Education Module : OBEM) รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ภายใต้กรอบมาตรฐาน KMUTT PSF (KMUTT Professional Standards Framework) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา