โครงการสัมมนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ ชั้น 14 (V Space) มจธ. โดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมให้นโยบายและ ทิศทางการขับเคลื่อนคณะศิลปศาสตร์ ความท้าทายของคณะฯ ด้านการจัดการศึกษาพื้นฐานศิลป-วิทยาศาสตร์ (Arts & Science) และการปรับโครงสร้าง GEN 24 หน่วยกิต ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มาบรรยายเกี่ยวกับทิศทางการศึกษาของ มจธ. และ รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว่าง อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนาความเป็นสากล กล่าวให้โอวาทแก่บุคลากร รวมทั้งมีการระดมสมองในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนคณะศิลปศาสตร์ในอนาคตต่อไป