ศูนย์วิจัย MOVE มจธ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นโยบาย ข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ

MOVE Research Center KMUTT organized a seminar on “Policies, Regulations, and Standards for Autonomous Vehicles Technologies”.

Date: April 3, 2024

Venue: So/ Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นโยบาย ข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมอง และ ร่วมกันวิเคราะห์ เชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดการใช้งานรถอัตโนมัติได้ในประเทศไทย  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน และหัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE) ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวเปิดงานและแนะนำโครงการสร้างรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบร่วมกับการสื่อสารด้วยโมบายแอปพลิเคชั่นระหว่างรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับกับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี 5G ในเขตโบราณสถาน ดร.ภาณุภัทร์ ภู่เจริญ รองหัวหน้าโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ์ชนน เรืองจิรกิตติ์ นำเสนอข้อมูลทางเทคนิค และผลการทดสอบ การใช้งานรถบัสไฟฟ้าขับขี่อัตโนมัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภชัย วงศ์บุณย์ยง นำเสนอผลการศึกษาเชิงนโยบาย กฎเกณฑ์ กฎหมาย และมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล กล่าวว่าการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับข้อกำหนด และกฎหมาย รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาของเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งกำลังจะเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้ยานยนต์สมัยใหม่ โดยเฉพาะข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่มีคนขับขี่อยู่หลังพวงมาลัย แต่เข้ามาแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ หรือมีการตัดสินใจด้วยระบบอัตโนมัติ