คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “International Ghost Festival” ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมประเพณีของชาติตะวันตก

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development Centre: GCDC) คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “International Ghost Festival” ณ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมประเพณีของชาติตะวันตก รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษา มจธ. ได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และสนุกกับกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน โดยมีการจัดประกวดการแต่งกายฮาโลวีน (Halloween Costume Contest) และกิจกรรม Happy Halloween กับบูธสุดหลอนอาทิ Trick or Treat, Body Paint, Overdose และ Where are you from? นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้สนุกกับการเรียนรู้ และร่วมเล่นเกมภาษาอังกฤษ Find someone who… , Ghost guessing game และ Song Guessing game พร้อมรับของรางวัลมากมาย การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบสากล และส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก และเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน