คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการสัมมนา “ถอดบทเรียนสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มของระบบนิเวศ การศึกษาด้านอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานฯ”

เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการสัมมนา “ถอดบทเรียนสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มของระบบนิเวศ การศึกษาด้านอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานฯ” ณ โรงแรมแมนดาริน อีสต์วิลล์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี รศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา กล่าวเปิดงานและกล่าววัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ การทำงานร่วมกับการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ การถอดบทเรียนและสะท้อนผลการดำเนินการ กลไกการพัฒนานักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวังร่วมกับคณะทำงานทุกฝ่าย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจากตัวแทนจากภาคส่วนที่ขับเคลื่อน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด, บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด และนักศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้โครงการฯ จำนวน 52 คน