มจธ. ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ประจำปี 2023 จาก PEA

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. – PEA) จัดงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อผลักดันการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย PEA เชิญชวนให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ารับการประเมินมาตรฐาน GSEE (Global Sustainable Energy and Environment) เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่ และ Certificate สำหรับสถานประกอบการที่ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน GSEE

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.) ได้รับมาตรฐาน ประเภทอาคาร โดยได้รับ คะแนน GSEE index เฉลี่ย 4.11 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ Intensive Sustainability (Gold Certificate) โดย อาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่ เป็นตัวแทน มจธ. ในการขึ้นรับโล่ และ คุณปรีชา อาการศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน ร่วมรับ Certificate

มาตรฐาน GSEE (Global Sustainable Energy and Environment) ที่ PEA จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานประกอบการ 3 ประเภท คือ ประเภทอาคาร ประเภทอุตสาหกรรม และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ VSPP โดยเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE ได้แบ่งเกณฑ์ชี้วัดสมรรถนะที่สำคัญออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นำ (Leaderships) ด้านสมรรถนะพลังงาน (Energy Performance) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Issue) ด้านนวัตกรรม (Innovation) ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และด้านวัฒนธรรมความยั่งยืน (Sustainability Culture) โดย PEA ส่งเสริมเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ สามารถขอรับการตรวจประเมินจากผู้ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ซึ่งองค์กรที่มีผลการประเมินในระดับ Gold หรือ Platinum จะได้รับตราสัญลักษณ์ GSEE ไปประกอบในสินค้าหรือบริการอีกด้วย