“SIT Hackathon 2023” ส่งเสริมนักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาพัฒนาและประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาที่กำหนดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม “SIT Hackathon 2023” ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2566 ณ Classroom 4/2 ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Training Room 11/3-4 ชั้น 11 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)

ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล (DSI) จำนวน 47 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (CS) จำนวน 54 คน ว่าที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหลักสูตร CS และ DSI จำนวน 18 คน นักศึกษาศิษย์เก่าหลักสูตร CS จำนวน 5 คน และกลุ่มนักศึกษาผู้จัดงาน จำนวน 35 คน โดยมี ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ผู้สอนวิชา DSI213 Programming for Digital Services และผศ. ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และอาจารย์ผู้สอนวิชา CSC105 Web Application Development

กิจกรรม “SIT Hackathon 2023” มีเป้าหมายและส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาพัฒนาและประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาที่กำหนดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ตลอดระยะเวลาของ Hackathon ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ กิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 28 Hrs. Hackathon สำหรับนักศึกษาหลักสูตร CS และกลุ่ม 2 Mini Hackathon สำหรับนักศึกษาหลักสูตร DSI โดยนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจากโจทย์จริง โดยมีอาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าให้คำปรึกษาตลอดกิจกรรม ส่วนกิจกรรมในวันสุดท้ายจะจัดให้มีการนำเสนอผลงานต่อเพื่อนนักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fan Page: SIT.Family ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

📍 รับชมการนำเสนอกิจกรรม SIT Hackathon 2023 ย้อนหลัง: https://fb.watch/kRqv2RI7Cm/