มจธ. ร่วมหารือความร่วมมือกับ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำ AI มาใช้ในการพัฒนาการทำงาน

KMUTT and the Special Patrol and Operation Division (191) Partner to Develop a Database System and Integrate AI for Work Enhancement.

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ อาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ. ดร.ภาณุทัต  บุญประมุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ รศ. ดร.เชาวลิต  ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งคณาจารย์ มจธ. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางจัดทำหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) นำโดย พล.ต.ต.วรวิทย์  ญาณจินดา ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) พ.ต.อ.อาวุธ  อุดมรัตน์  รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยวันนี้ เป็นการหารือความร่วมมือในการทำงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำ AI มาใช้ในการพัฒนาการทำงาน และ พัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน