คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ผ่านส้มบางมด

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ผ่านส้มบางมด ณ ห้องประชุม Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม และ รศ. ดร.อุษา ฮัมฟรี่ หัวหน้าโครงการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ “ส้มบางมด” (ระยะที่ 5) กล่าวรายงาน

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ซึ่งคณะทำงานได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของคณิตศาสตร์ ประกอบกับ “บางมด” ขึ้นชื่อในเรื่อง “ส้มบางมด” จึงได้บูรณาการคณิตศาสตร์กับส้มบางมดเข้าด้วยกัน โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง (ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) และโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นการออกแบบและการเขียนแผนกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ผ่านส้มบางมด โดยให้คุณครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้กิจกรรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน