งาน “Boundless Entrepreneurship: Unleashing Potential Across Domains” ภายใต้ Theme “Entrepreneurial Mindset and ESG”

ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา กลุ่มนักศึกษา DevA และ สำนักงานกิจการนักศึกษา ได้จัดงาน “Boundless Entrepreneurship: Unleashing Potential Across Domains” ภายใต้ Theme “Entrepreneurial Mindset and ESG” ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารพหุวิทยาการ (LX) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมี ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณโสภิณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ หัวหน้างาน KMUTT Entrepreneurship (Hatch) กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมอบ KMUTT Young Innovator Award แก่นักศึกษานักพัฒนานวัตกรรม เพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจแก่นักศึกษา เพื่อให้พัฒนาศักยภาพต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายการมุ่งสู่ Entrepreneurial University เป็นงานที่จะส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็นผู้ริเริ่มในการขับเคลื่อนซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของความเป็นผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์งาน นวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมต่อไป โดยไม่มีขีดจำกัดว่าจะเป็นเป็นนักศึกษาที่สนใจด้านผู้ประกอบการหรือมุ่งสู่ธุรกิจเท่านั้น แต่เรามีแนวคิดว่า ทุกคนสามารถมี “Entrepreneurial Mindset” ได้ไม่ว่าจะอยู่ในการเรียนสาขาไหนก็ตาม แต่คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบ การจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้ทุกคนพัฒนาตัวเองได้อย่างเหลือเชื่อ