การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 มูลนิธิประภา-สมพงษ์ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 รศ. ดร.หริส สูตะบุตร ประธานมูลนิธิประภา-สมพงษ์ /มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะกรรมการมูลนิธิฯ อันประกอบด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้แทนจากชมรมมดทุกภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาทุนประจำปี 2565 และรายงานแผนการปฏิบัติงานปี2566 พร้อมทั้งร่วมพิจารณาการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ