กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มจธ. จัดโครงการ PATH TO SUCCESS WORKSHOP SERIES หัวข้อ PRACTICAL STEPS FOR REACHING YOUR GRADUATION GOAL

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566  กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มจธ. จัดโครงการ PATH TO SUCCESS WORKSHOP SERIES ณ ห้องประชุม ประภา ประจักษ์ศุภนิติ (AD 907) ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ เสราภิณ Senior Advisor, Research, Innovation and Partnerships Office, KMUTT บรรยายในหัวข้อ หัวข้อ PRACTICAL STEPS FOR REACHING YOUR GRADUATION GOAL เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างกำลังใจในการศึกษาและทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาทุนได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและเงื่อนไขทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ในระดับบัณฑิตศึกษา

ซึ่งหลังจากจบกิจกรรมบรรยาย นางสาวอักษราภรณ์ เจริญยิ่ง คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต ได้สะท้อนกิจกรรมผ่านบทสัมภาษณ์ ดังนี้ “การเข้าร่วมการอบรมวันนี้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญ การจัดการกับอารมณ์ และการจัดการเวลา สำหรับใช้ในการวางแผนทำงานวิจัยและวางแผนในชีวิตประจำวัน ในส่วนของประสบการณ์การเรียนและการทำงานวิจัยที่ศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ เสราภิณ ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่อาจารย์ได้พบนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากและสามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาวะวิกฤตที่ดิฉันพบในขณะทำการวิจัยและยังสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตด้วย ขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ สำหรับสิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้ในวันนี้ ขอบคุณค่ะ”