ขอเชิญชวนใช้สิทธิลงความคิดเห็นยอมรับหรือไม่ยอมรับผู้สมัครเป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจธ.

เชิญชวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน ใช้สิทธิลงความคิดเห็นยอมรับหรือไม่ยอมรับ ผู้สมัครเป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจธ. ในส่วนที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกจำนวน 4 ราย


🚩 วันจันทร์ที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.
✅ ผ่านระบบ “KMUTT Election”