ประกาศ มจธ. เรื่อง กำหนดการถวายผ้ากฐิน พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง  กำหนดการถวายผ้ากฐิน พ.ศ. 2564