มจธ. ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ทปอ. และ ม.มหิดล กาญจนบุรี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับจังหวัด 76 จังหวัด โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี  ได้ส่งผู้แทนจาก มจธ. และ ม.มหิดล กาญจนบุรี เข้าร่วมอบรมและรับผิดชอบแต่ละจังหวัดในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ค.66 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เพชรบุรี ดังนี้ ดร.อริยา พรหมสุภา จังหวัดสมุทรสาคร (มจธ.) ดร.พิสิฐพงษ์ อินทรพงษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม (มจธ.) ผศ. ดร. รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ จังหวัดราชบุรี (มจธ.) รศ. ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา จังหวัดเพชรบุรี (มจธ.) คุณจิระพันธุ์ เนื่องจากนิล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มจธ.) ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ จังหวัดกาญจนบุรี (ม.มหิดล กาญจนบุรี) และดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี (ม.มหิดล กาญจนบุรี)

ผลของการอบรมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเชิงพื้นที่ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 2) การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2567 และ 3) การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2568