มจธ. ให้การต้อนรับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine โดยใช้โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพด้านวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตามความต้องการของประเทศ โดยใช้โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการภายใต้แผนเร่งรัดการเข้าถึง COVID-19 ของประชาชนไทย เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 หรือการระบาดของเชื้ออุบัติใหม่ โดยใช้กระบวนการผลิตระบบ Single use system สามารถรองรับการผลิตได้สูงสุด 2000 ลิตรต่อรอบการผลิต นับเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

การเยี่ยมชมในครั้งนี้ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับ และ ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการเป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ ดร.พนิต กิจสุบรรณ นำเสนอเครื่องมือในระบบ Single use system พร้อมกระบวนการผลิตวัคซีนและคุณปิยะ เมืองพูนผล นำเสนอความก้าวหน้าด้านการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนตามมาตรฐานและตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัติจากอ.ย.พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนของประเทศ ที่เข้าเยี่ยมชมนำโดย ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ และ พ.ญ.สุเนตร ชื่นกิจมงคล รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะผู้เชี่ยวชาญ เป็นอย่างดี ซึ่งจากการเยี่ยมชมพบว่าโครงการมีดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 70 ของโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ single use system อีก 5 รายการเท่านั้นซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบครุภัณฑ์ข้างต้นได้ภายใน 31 ธันวาคม 2564