มจธ. แสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ “เกษียณเกษมสุข 2566”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการทำงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสุข 2566” ภายใต้บรรยากาศ Retro ย้อนยุค ถึงความสัมพันธ์ ความรัก ความห่วงใยที่มีต่อผู้เกษียณอายุ โดยจัดกิจกรรม 2 ช่วง ในช่วงบ่ายเป็นช่วงพิธีการ มีการเสวนา “เกษียณเกษมสุข” และพิธีมอบเหรียญ – เข็มพระมหามงกุฎทองคำ โล่ และกรอบรูปที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุ โดยรศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2

จากนั้นในช่วงเย็น ได้จัดให้มีงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวขอบคุณ อวยพรแก่ผู้เกษียณอายุการทำงาน โดยภายในงานได้มีการแสดงชุดพิเศษ รำซัดชาตรี โดย ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล และคุณณัฐหทัย สนใจยุทธ บุคลากรสำนักงานยุทธศาสตร์ ตลอดจนการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุการทำงานจำนวน 38 คน เป็นพนักงาน 28 คน ข้าราชการ 7 คน และลูกจ้างประจำ 3 คน ซึ่งท่านเหล่านี้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัย ทุกท่านได้อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา รวมทั้งประสบการณ์และความวิริยะ อุตสาหะ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน