มจธ. รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2566 และรางวัลสถาบันส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2566

KMUTT was awarded the Exemplary Teacher in Teaching Award 2023 and the Institute for Promoting the Exemplary Teacher in Teaching Award 2023.
Date: March 23, 2023
Venue: Ambassador Hotel, Bangkok

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง “Reinventing Thai Higher Education: ‘Forever’ changes”เพื่อรับฟังแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อมุมมองด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ การเชิดชูเกียรติสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดีเด่น การนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและอาจารย์ระดับอุดมศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิเคราะห์ปัจจุบันและคาดการณ์อนาคตของอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

โดยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนและเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนที่ตอบสนองการผลิตกำลังคนด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติใหม่ ๆ เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างเหมาะสม

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมรับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2566” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลสถาบันส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล จาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2566 จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์ต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการสอนให้ทันสมัย พัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน รวมทั้งยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา