มจธ. ได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ระดับห้าดาว” ตามเกณฑ์ Healthy University Rating System (HURS) ประจำปี 2023

มจธ. ได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ระดับห้าดาว” จากการประเมินจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพแห่งอาเซียน ตามเกณฑ์ Healthy University Rating System (HURS) ประจำปี 2023

เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 รศ. ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วย ผศ. ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตนกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และทีมงาน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Building a Culture of Health Promotion: Fostering Mental Health Awareness and Support on Campus” ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Thai University Network for Health Promotion -TUN-HPN) ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

ในงานนี้ ผศ. ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตนกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การบูรณาการ Neurotechnology และ Multimodal lifestyle intervention เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางใจและประสิทธิภาพการทํางานของสมอง” 

นอกจากนี้ มจธ. โดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล “มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับห้าดาว ในปี 2023” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยไทยตามเกณฑ์ Healthy University rating system (HURS) 2023 ของ AUN-HPN โดย มจธ. ได้คะแนนในช่วง 800-899 จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ซึ่งได้รับการจัดอันดับดีขึ้นกว่าปีที่แล้วที่ได้ในระดับ 4 ดาว โดย HURS พิจารณาจากผลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะใน 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (System and Infrastructure) 2) การมีพื้นที่ปลอดภัย (Zero tolerance area) และ 3) การมีพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion area) ทั้งนี้ AUN Healthy University Framework ที่ใช้ในการประเมินปี 2023 ประกอบด้วย System and infrastructure (400 คะแนน), Zero tolerance area (300 คะแนน) และ Health promotion area (300 คะแนน) โดยแบ่งเกณฑ์การให้รางวัลเป็น 1-5 ดาว ตามคะแนนที่ได้รับ

   การได้รับผลการประเมินในระดับห้าดาวครั้งนี้เป็นผลมาจากการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีภายใต้นโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี (KMUTT Health and Well-being Campus Policy) โดยการขับเคลื่อนของทุภภาคส่วนของมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย สำนักงานกิจการนักศึกษา สำนักบริหารอาคารและสถานที่ หอพักนักศึกษา สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน และกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด  ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จอย่างยิ่งของประชาคม มจธ. อันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีทั้งทางกายและจิตใจ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนให้กับประชาคม มจธ. โดยกิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนใน SDG 3: Good Health and Well being, SDG 4: Quality education และ SDG 17: Partnerships for the goals