สำนักงาน ป.ป.ช. เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT)

The Office of the National Anti-Corruption Commission (ONACC) collected data on the External Integrity and Transparency Assessment (EIT) of KMUTT.
Date: March 20, 2023
Venue: Online Webex lived at Chali Sinthusophon Meeting Room (LIB 108), KMUTT Library (KMUTT Bangmod Campus)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566  ทีมเจ้าหน้าที่และนักวิจัย จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ Webex เข้าสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ตัวแทนผู้รับบริการ (ลูกค้า) ของ มจธ. จำนวนมากกว่า 70 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้รับบริการภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ นักศึกษา ผู้รับบริการสำนักหอสมุด ผู้รับบริการงานจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้รับบริการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย 

โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ซึ่งการประเมิน ITA เป็นนโยบายของประเทศในการผลักดันการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งประเทศมากกว่า 8330 แห่ง ให้มีการบริการที่มีคุณภาพ มีขั้นตอนในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมและมีมาตรฐาน มีการพัฒนาปรับปรุงการทำงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้แก่สาธารณชน โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ และคณะทำงานเฉพาะกิจ ITA มจธ. เป็นผู้แทน มจธ. ให้การต้อนรับและขอบคุณผู้รับบริการ มจธ.