มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คะแนน 92.29

ขอขอบคุณประชาคม มจธ. และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงาน ป.ป.ช.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับคะแนน 92.29
ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 13 ของหน่วยงาน ประเภทสถาบันอุดมศึกษา