การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานประจำวัน ด้วยเครื่องมือ Daily Management เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มจธ. ตามแนวทางคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการประกันคุณภาพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในหลักการพัฒนาและปรับปรุงงานประจำวัน Daily Management ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม UX 702 มจธ.บางมด เพื่อสร้างแนวคิดและวิธีการทำงานด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ตามแนวทาง PDCA ตั้งแต่เริ่มต้นบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน บทบาทการทำงานที่แตกต่างกันของระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ  การวางแผนกระบวนการทำงานระหว่างหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงาน การเขียนแผนภาพกระบวนการทำงาน work Flow  การอธิบายนิยามศัพท์เพื่อความเข้าใจและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยกระบวนการทำงานที่สำนักงานทะเบียนนำมาเป็นกระบวนการนำร่องในการดำเนินการ DM ได้แก่กระบวนการจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา   นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบริการสุขภาพและอนามัย ที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นำกระบวนการทำงานที่เกี่ยวกับการบริการผู้ป่วยหน้างาน มาปรับปรุงกระบวนการทำงานตามหลักการ PDCA ของ Daily Management ซึ่งในช่วงระยะเวลาตั้งแต่สิงหาคม 2566 ถึงปัจจุบัน มีการนำเสนองานต่อที่ปรึกษาฯ และรับฟังคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง 12 ครั้ง ปัจจุบันจบการเรียนรู้ในเฟส Plan และเริ่มดำเนินการในเฟส DO ใช้การเรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานประจำวัน จากกรณีที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานจริง กระบวนงานของกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยที่เลือกมาจัดทำ DM เป็นโครงการนำร่อง ได้แก่ กระบวนงานบริการตรวจรักษาโรค 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นมา มจธ. ได้ประกาศให้การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานประจำวัน ด้วยเครื่องมือ Daily Management เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มจธ. ที่สอดคล้องกับแนวทางคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เน้นตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้และการปรับปรุงการทำงานประจำด้วย DM มีการเริ่มจากสำนักงานและกลุ่มงานในสำนักงานอธิการบดี 24 หน่วยงานย่อย สำนักหอสมุด สำนักบริหารอาคารและสถานที่ สำนักคอมพิวเตอร์ รวมเป็นหน่วยงานเป้าหมายในเริ่มแรก 27 หน่วยงาน และยังคงดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 2567 ที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพ รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ เน้นการเรียนรู้ร่วมกันภายในแต่ละหน่วยงาน จัดการเรียนรู้แบบลงปฏิบัติการ Daily Management Visiting  โดยมีจุดประสงค์ขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการของหน่วยงานมากขึ้น ทั้งนี้นอกจากเพื่อให้เกิดการทำงานและผลงานที่มีคุณภาพตอบสนองต่อผู้รับบริการทุกพันธกิจของ มจธ. แล้ว ยังรวมถึงการสร้างแนวคิดการทำงานคุณภาพให้กับบุคลากรทุกระดับจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานของ มจธ. ต่อไปในอนาคต