ผลงานวิจัย มจธ.ได้รับรางวัลระดับ Silver Award ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2566 ( Thailand Research Expo 2023 )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงในภาคนิทรรศการ งานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2566 ( Thailand Research Expo 2023 ) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ    โดยนำเสนอผลงานในtheme  งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ผลงาน คือ ผลงานวิจัย “โครงการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ เพื่อการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม” โดยทีมวิจัยประกอบด้วย รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์   รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล   รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร   ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล และ ดร.พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์   และผลงานวิจัย “โครงการการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ยามค่ำคืนของชุมชนเมืองเก่าแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ย่านเก่าเกาะรัตนโกสินทร์ โดย ผศ. ดร.จรรยาพร สไตเลอร์ และ ดร. กัญจนีย์ พุทธิเมธี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร อาจารย์และนักวิจัย จากทีมวิจัยและทีมออกแบบบูธและสื่อประชาสัมพันธ์จากศูนย์Center of Innovation for Society  สรบ. โดยเป็นการส่งเสริม ให้อาจารย์ นักวิจัย และศิษย์เก่ามจธ. ได้ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงด้านการออกแบบ และประยุกต์งานด้านออกแบบและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน  การนำเสนอในครั้งนี้ใช้รูปแบบการสื่อสารผ่าน Mapping Technology และ Interactive Technology เพื่อบอกเล่าConceptงานวิจัยให้แก่ผู้เข้าชมงาน

และได้เข้าร่วมการประกวดผลงาน Thailand Research Expo Award 2023  ในโอกาสนี้ มจธ.ได้รับรางวัลระดับ  Silver Award  จาก“โครงการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ เพื่อการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม” ผลงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ให้เกียรติเป็นประธานการมอบรางวัล