บุคลากรสายสนับสนุน มจธ. คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66 “การพัฒนางานประจำในยุควิถีปกติใหม่ (New normal)” ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา จัดโครงการประชุมวิซาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66 “การพัฒนางานประจำในยุควิถีปกติใหม่ (New normal)” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยสถาบันที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายนวัตกรรม ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมจธ. ได้รับรางวัล 2 ประเภทคือ

1. รางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.โดย คุณเอมอร เศรษฐ์วรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อผลงาน การศึกษาเทคนิคการสร้างเสียงภาษาไทยจากปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย โดย คุณกุลกานต์ สุทธิดารา คุณอาทิตยา บินฮาซัน และคุณอลิษา แสงวิมาน คณะศิลปศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมจธ.เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้วย อาทิ สำนักบริหารอาคารและสถานที่ สำนักคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม เป็นต้น โครงการนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรสายสนับสนุนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 98 บทความ มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ รวมทั้งสิ้น 260 คน โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมและยังได้รับเกียรติจาก คุณนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, ผศ. ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี, ผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการเครือข่ายวิจัย ปขมท. เข้าร่วมในพิธีด้วย