สำนักงานกิจการนักศึกษาจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ระดับ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ระดับ 2 โดยทีมวิทยากรจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มีผู้เข้าอบรมทั้งบุคลากร และนักศึกษา จำนวน 60 คน

ซึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีใจรักในงานด้านจิตอาสา และเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการต้องการให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อจะให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความปลอดภัยในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเป็นการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ์ทุกที่” (Universal Coverage Emergency Patient : UCEP) อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทักษะในการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และทักษะในการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED ที่ถูกต้อง ในโครงการดังกล่าวยังมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร เกิดการเรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของการช่วยชีวิตเบื้องต้น การเรียนรู้อย่างยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งประชมคม มจธ.ในการดูแลสุขภาพต่อไป