ห้องปฏิบัติการ BPCL ได้รับการคัดเลือกเป็น Shimadzu Global Lab Network ในปี 2023

ห้องปฏิบัติการ Biopharmaceutical Characterization Laboratory  (BPCL) เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของยาชีววัตถุและวัคซีนแห่งแรกของอาเซียน ที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (NVI)  และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ( TCELS ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 และเริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2566 โดยมีการลงนามความร่วมมือด้านการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์จาก บริษัท  Shimadzu (Asia -Pacific) จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยได้มีความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารสำคัญรวมถึงโมเลกุลเฉพาะมาอย่างต่อเนื่อง  อันเป็นการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ BPCL ของประเทศให้มีการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในพารามิเตอร์ที่สำคัญและจำเป็น เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของยาชีววัตถุและวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากลแห่งแรกของอาเซียน จากศักยภาพของห้องปฏิบัติการ BPCL ดังกล่าว บริษัท Shimadzu Corporation ได้ประกาศให้ห้องปฏิบัติการ Biopharmaceutical Characterization lab ของหน่วยงานโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF) มจธ. เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Shimadzu Global Lab Network ในปี 2023 โดยมีการมอบโล่ ให้กับ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ที่ปรึกษา NBF  ในงาน Shimadzu 9th Global Summit 2023 ที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน 2566