ทีมนักศึกษาฟีโบ้ คว้ารางวัล “FAIPA HACKATHON”

ทีมนักศึกษาฟีโบ้ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเสนอไอเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟป่าฯ “FAIPA HACKATHON”

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ระดับปริญญาตรี) ชั้นปีที่ 1 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.
▪️ น.ส.ชาติญา อาจชน
▪️ น.ส.นภัสสร เตชะสมบูรณากิจ
▪️ นายปวีณ์กร บัวสาคร
▪️ นายวสุพล เฮงศรีธวัช
▪️ นายธนภัทร พานบัว

นำผลงานแบบจำลองการทำนายความน่าจะเป็นของการเกิดไฟป่า เข้าแข่งขันในชื่อทีม ‘ไฟปาป่าป้าป๊าป๋า’ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเสนอไอเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟป่า ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม และ Big Data ฯ ✨ การพัฒนาแบบจำลองการทำนายความน่าจะเป็นของการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่นี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมไฟป่าใช้ประกอบการวางแผนจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลในการสร้างโมเดล ประกอบด้วย ข้อมูลภูมิอากาศต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม และข้อมูลภูมิประเทศ เช่น ความลาดชัน ความสูง และทิศทางความลาดเอียง ดัชนีความหลากหลายของพืชพันธุ์ การเกิดจุด Hotspot และประวัติการเกิดไฟป่า ✨ การแข่งขันเสนอไอเดีย FAIPA HACKATHON จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ประกาศผลเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565