มจธ. ได้รับรับเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญการขับเคลื่อนนวัตกรรมในระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทย ‘CHIEF INNOVATION OFFICER’

KMUTT has received a commemorative pin and an honorary certificate, recognizing it as an organization playing a crucial role in driving innovation in Thailand’s innovation ecosystem as the Chief Innovation Officer.

Date: July 13, 2023

Venue: Ballroom at Park Hyatt Bangkok Hotel, Bangkok

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ บุคลากรจากองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม ที่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ขับเคลื่อน นวัตกรรมภายในองค์กร หรือเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานทางด้านนวัตกรรมในแต่ละองค์กร (CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO)) รวมถึงสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทย ไปสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม” พิธีมอบเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทย จาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)