ประกาศ มจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี  โดยมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

การรับสมัคร

ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่ ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 35 และมีคุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์ด้านการบริหารหรือด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

นอกจากนี้ ควรมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะตำแหน่งฯ ตามที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่

การเสนอชื่อ

 1.  ผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะตำแหน่งฯ ตามที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่

2. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องเป็นพนักงานประจำ หรือข้าราชการ ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 30เมษายน 2565  ในเวลาทำการ

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ (ชั้น 6) อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 หรือส่งทาง e-mail : suttirat.yam@kmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ 
โทร. 0-2470-8035, 8046