นักวิจัย มจธ. และคณะ คว้ารางวัลชนะเลิศรวม 6 รางวัลจากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ JDIE 2024

ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และคณะนักวิจัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวมทั้งหมด 6 รางวัล ในงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จากการแข่งขันกว่า 343 ผลงาน จากทั้งหมด 25 ประเทศ


โดยรายละเอียดรางวัลที่ได้รับ มีดังนี้
🏆🥇Grand Prize และ Gold Medal ในผลงานเรื่อง “Robotic Prosthetic Arm Prototype Controlled by Electromyography Signals and Artificial Intelligence Techniques” (ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน หัวหน้าโครงการ)
🥇Gold Medal ในผลงานเรื่อง “Development of a Robotic Prototype for Muscle Pain Physiotherapy Using Artificial Intelligence and Games” (ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ หัวหน้าโครงการ)
🥇Gold Medal ในผลงานเรื่อง ”Autonomous Robots for Moving the Disables or Elderly Using Artificial Intelligence Technology” (ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง หัวหน้าโครงการ)
🥈Silver Medal ในผลงานเรื่อง “A System to Track Fatigue Performance while Driving to Prevent Accidents in Real Time” (ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง หัวหน้าโครงการ)
🥈Silver Medal ในผลงานเรื่อง ”Development of Tactical Shooting Gallery Training System Using Virtual Reality” (ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ หัวหน้าโครงการ)
โดยมีทีมคณะวิจัย ได้แก่
ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน, ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ, ดร.ปฏิยุทธ พรามแก้ว, ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์, ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง, ผศ.ดร.ปกป้อง ส่องเมือง, ดร.ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์, ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม, อ.ธิดารัตน์ ปิ่นทอง และ คุณศิริศักดิ์ วิเศษเสนีย์


ทั้งนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยของไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนี้ ซึ่งจัดโดย World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ร่วมกับ Chizai Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น
ขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, CaRe Network, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ให้การสนับสนุน มา ณ ที่นี้