อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับต้น เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับต้น เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการจัดการ การใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผศ. ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์มจธ.ราชบุรี ดำเนินรายการ คุณแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวเปิดโครงการอบรม นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงความต้องการของอุตสาหกรรมในการพัฒนากำลังคน รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวรายงานความสำคัญของการจัดการพลังงานกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต

วิทยากรประกอบด้วย ดร.สมภพ ปัญญาพรรค์ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษานอกพื้นที่และราชบุรี คุณจิระพันธุ์ เนื่องจากนิล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม และอาจารย์อนุมัติ ศิริเจริญพานิชย์  ในการนี้ได้หารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง มจธ. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี คุณตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเข้าร่วมหารือความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องเวลาดี 3  โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี