“KMUTT Brand Day 2023” สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ มจธ. ให้ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรม KMUTT Brand Day 2023 สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ มจธ. ให้ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 ณ ชั้น 3 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มจธ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาอัตลักษณ์องค์กรของ มจธ. และการใช้คุณลักษณะของแบรนด์ มจธ. (KMUTT Brand Attributes) ในการสื่อสารเพื่อสะท้อนบุคลิกและลักษณะการทำงานของประชาคม มจธ. อีกทั้งขับเคลื่อนการตลาดอย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทักษะบุคลากรที่ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ซึ่งกิจกรรมมีบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน

โดยกิจกรรมในวันแรก (6 กันยายน 2566) ได้จัดให้มีพิธีเปิดงาน โดยมีคุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา หัวหน้ากลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ร่วมเปิดงาน และจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เส้นทางการพัฒนาแบรนด์ มจธ.” โดย ผศ.นิมิต เหม่งเวหา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “การจัดการแบรนด์และการตลาดที่ยั่งยืน: อนาคต แนวโน้ม ทิศทาง และโอกาส” โดยคุณวิไล เคียงประดู่ ที่ปรึกษาอธิการบดี และอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS), ผศ. ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย Digital Transformation, รศ. ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “สร้างแบรนด์ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างงานครีเอทีฟที่เข้าใจการตลาด” “ปลดล็อกโอกาสใหม่ สร้างตัวตนแบรนด์ ให้ครองใจผู้บริโภค” และ“ทัศนะด้านแบรนด์ที่ผู้ประกอบการควรมีในยุคดิจิทัล” โดย คุณภัทรเมธ รัมมณีย์ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และดิจิทัลแบรนด์ดิ้ง เพจจักรวาลในกระติก

และกิจกรรมในวันที่ 2 (7 กันยายน 2566) เป็นการอบรมด้านการถ่ายภาพ ในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” โดยคุณวราพงษ์ น้อยทับทิม ช่างภาพผู้มีประสบการณ์ในวงการสื่อมวลชน และทีมบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการ “กว่าจะเป็น KMUTT Brand Identity” และนิทรรศการภาพถ่าย “KMUTT Brand DNA: ภาพสะท้อนของความเป็น มจธ. ในมิติต่างๆ” โดยนิทรรศการจะจัดอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 6 – 14 กันยายน 2566 ณ ชั้น 3 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มจธ.