รางวัลผลงานวิจัยระดับดี โครงการการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ไทยกะเหรี่ยงพื้นที่แถบเทือกเขาตะนาวศรี จ.ราชบุรี

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี “เย่อเด๊เน่อ” ผลผลิตจากงานวิจัยโครงการการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ไทยกะเหรี่ยงพื้นที่แถบเทือกเขาตะนาวศรี จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้แทนขึ้นรับโล่รางวัลผลงานวิจัยระดับดี จากผลงานโครงการการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ไทยกะเหรี่ยงพื้นที่แถบเทือกเขาตะนาวศรี จ.ราชบุรี ในพิธีเปิดงานมหกรรมทุนทางวัฒนธรรมพื้นใจ ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

เย่อเด๊เน่อ yerdener แปลว่า “ฉันและเธอ” ในภาษากะเหรี่ยงโผล่วเป็นแบรนด์สินค้าวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยเกษม ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ที่ต้องการนำเสนอเรื่องราวและสืบสานรางเหง้าศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงโผล่ว สะท้อนถึงปรัชญา การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างเคารพ นอบน้อม เรียบง่าย การบ่มเพาะและพัฒนานวัตกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเครือข่ายบนฐานทุนศิลปะวัฒนธรรมชาติพันธุ์กะเหรี่ยง พื้นที่แถบเทือกเขาตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี-เพชรบุรี ผลผลิตจากงานวิจัยโครงการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ไทยกะเหรี่ยงพื้นที่แถบเทือกเขาตะนาวศรี จ.ราชบุรี ดำเนินงานโดย Social Cultural Innovation Lab คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.
🔸️ ผศ.นันทนา บุญลออ หัวหน้าโครงการ
🔸️ ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล
🔸️ ผศ. ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน
🔸️ อาจารย์วิมลรัตน์ กฤษณเกรียงไกร
🔸️ อาจารย์พุทธ แสงกล้า
🔸️ อาจารย์เกษมสันต์ พรหมสุภา
🔸️ ผศ. ดร.ปณัตดา ยอดแสง
🔸️ ผศ. ดร.กนกพร กังวาลสงค์
🔸️ ดร.มนษิรดา ทองเกิด
🔸️ ประเสริฐ สุขแสนไกรศร
🔸️ ภาวิตรี เดชนะ
🔸️ ธีรพจน์ ธีโรภาส
🔸️ วรนี สายน้ำเขียว
🔸️ ชนันท์ นามมีศรี

สนับสนุนงานวิจัยโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ปีงบประมาณ 2564

ติดตาม เย่อเด๊เน่อ = ฉันและเธอ = You and Me
www.facebook.com/yerdener