พิธีเปิด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16

มจธ. เป็นเจ้าภาพจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16 กับแนวคิด “สานสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายให้กับนักเรียน วมว. ทุกคู่ศูนย์จากทั่วประเทศ เปิดมุมมอง และสร้างแรงบันดาลใจ สู่การเป็นนักวิจัย นักเทคโนโลยี และนักนวัตกรในอนาคต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เจ้าภาพจัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16” ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2567 ชูแนวคิด “สานสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจ” ซึ่งมีพิธีเปิดกิจกรรมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ โรงแรม Prince Palace กรุงเทพมหานคร

เริ่มพิธีเปิดด้วยการแสดง “เชื่อในฝันฉันทำได้” ของนักเรียน วมว. และโคเซ็น มจธ. ในฐานะเจ้าภาพ ด้วยความสดใสเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง จากนั้น ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ กล่าวรายงานที่มาความสำคัญของการจัดกิจกรรม ซึ่ง มจธ. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยในปีนี้แบ่งจัดออกเป็น 2 พื้นที่ โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2567 มีมหาวิทยาลัยและคู่โรงเรียน เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 โรงเรียน จาก 16 มหาวิทยาลัย แบ่งเป็นการเข้าร่วมที่ มจธ. จำนวน 10 โรงเรียน และ มอ. หาดใหญ่ จำนวน 9 โรงเรียน

การจัดกิจกรรมดำเนินการภายใต้ 4 แนวคิดหลัก คือ Sustainability, Empowerment, Share และ Innovation คณะผู้จัดงานออกแบบค่ายสานสัมพันธ์ ให้เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนและรวมพลังในการพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมร่วมกันเพื่อรับมือกับความท้าทายสำคัญด้านความยั่งยืนที่ทุกคนเผชิญอยู่ ขณะเดียวกันยังผู้จัดงานเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประสานองค์ความรู้เข้ากับบริบทจริงนักเรียนจึงจะได้มีโอกาสเรียนรู้และเยี่ยมชมพื้นที่สำคัญต่างๆ ทั้งในบริบทของชุมชนและองค์กรภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เรียนรู้ในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และการอยู่ร่วมกันในพื้นที่พหุวัฒนธรรม”

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารโครงการ วมว. ผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนในโครงการ วมว. รุ่นที่ 16 ซึ่งเป็นเครือข่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ทั้ง 10 โรงเรียน

“มจธ. มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดี ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาทั้ง 3 มิติอย่างยั่งยืนจากตัวอย่างจริง ทั้งในชุมชนและภาคอุตสาหกรรม

พื้นที่การเรียนรู้หนึ่งในกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คือ ชุมชนคุ้งบางกระเจ้า ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย โครงการพัฒนาพื้นที่ คุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก โดยนักเรียนจะได้เห็นภาพและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะชุมชน ซึ่งเป็นตัวอย่างในการขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ”

ในการนี้ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน ได้ให้โอวาทกับนักเรียน วมว. รุ่นที่ 16 และขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามที่เหมาะสมกับชีวิตของการเป็นนักเรียนในระหว่างการทำกิจกรรมทุกกิจกรรม และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามนโยบายของ คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่นักเรียนโครงการ วมว. แต่ละคู่ศูนย์ ได้มาเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันทั้งมิติของกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาความยั่งยืนของพื้นที่และภาคอุตสาหกรรม