มจธ. เยี่ยมชมและร่วมหารือความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือ UIN ประเทศอินโดนีเซีย

KMUTT visited and engaged in cooperative discussions with two UIN universities in Indonesia.

Date: October 16-20, 2023

Venue: The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) and UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA), Indonesia

รศ. ดร.วาริช ศรีละออง คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปฏิบัติภารกิจ ณ เมืองมาลัง และเมืองซูราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2566  โดยการเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้ ได้รับเชิญจาก The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) เพื่อเป็นผู้บรรยายพิเศษในงานประชุมนานาชาติ “The 13th International Conference on Green Technology” งานประชุมด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม และบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ UIN Malang อีกทั้งได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับอธิการบดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของ UIN Malang นอกจากนี้ ได้เดินทางไปยัง UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) เมืองซูราบายา ตามคำเชิญของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี UINSA เพื่อทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ทำความรู้จักและร่วมหารือถึงโอกาสความร่วมมือในอนาคต

มหาวิทยาลัยในเครือของ UIN เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้กระทรวงศาสนา การศึกษาในบางส่วนจึงมีความเกี่ยวข้องกับศาสนา โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางกระทรวงฯ แต่ละมหาวิทยาลัยมีหลายพื้นที่การศึกษา และมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงานวิจัยของนักศึกษา