โครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศเวียดนาม

คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566 โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Can Tho ให้เป็นรูปธรรม และเพื่อเปิดโลกทัศน์ และศึกษาวัฒนธรรมการทำงาน การจัดการ และการสื่อสารในองค์กรการศึกษาและเอกชนในให้กับบุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ จำนวน 17 คน

โดยได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้        

1. School of Foreign Languages of Can Tho University 

2. Department of English of FPT University Can Tho Division 

3. Faculty of Foreign Languages, University of Technology and Education, HCMC 

4. Foreign Languages Department, Van Lang University, HCMC  

ทั้งนี้ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะยังได้ร่วมกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตระดับหลักสูตรต่อไป