ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์, ผศ.ดร.รณน เจียรตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณณปภัช สุทธานินทร นักวิชาการศึกษา ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ.) โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. พร้อมด้วย รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้, ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ, อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี และ ดร.อริยา พรหมสุภา ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านวิชาการ วิจัย และกิจกรรมนักศึกษา ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิหารบดี