มจธ. จับมือ สาธิต มศว ปทุมวัน ร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ มจธ. และ อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วย อาจารย์วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน และ คุณกัญญกมล เขียวหวาน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา เป็นพยานในการลงนาม ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์จากทั้งสองสถาบันเข้าร่วมในพิธี นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Innovation Exchange (INNO-X) แนะนำการใช้งานเครื่อง 3D Printer และเครื่อง Laser Cut  อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 1 อีกด้วย

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการในสาขาต่างๆ อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สถาปัตยกรรมและการออกแบบ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่าสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ อีกทั้งสร้างความก้าวหน้าด้านวิชาการ และการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาของโลก นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน และเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล