มจธ. เชิดชูเกียรตินักวิจัย มอบรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง ประจำปี 2562 – 2564

May be an image of 12 people, people standing and indoor

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 8 – 10 ประจำปี 2562 – 2564 โดยมี ศ. ดร.สำเริง จักรใจ ประธานคณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ กล่าวรายงาน และ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัล โดย ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัล

รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในด้านการวิจัยของ มจธ. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทุ่มเทเวลาและสติปัญญากับงานวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่ต่อเนื่องและยั่งยืน เสริมสร้างขีดความสามารถด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณาจารย์และบุคลากร มจธ. สืบต่อไป โดยนับเป็นรางวัลแรกๆ ของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นโดยคณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และในทุกๆปีจะมีพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 ทำให้ทางคณะทำงานฯไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลได้ ทั้งนี้ในปี 2565 ซึ่งนับว่าสถานการณ์การระบาด COVID-19 ดีขึ้นตามลำดับ จึงได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการขึ้น โดยจัดมอบให้แก่นักวิจัยที่มีรายชื่อได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ตั้งแต่ครั้งที่ 8-10 ประจำปี 2562-2563 มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยเป็นรางวัลด้านวิชาการที่เน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่ รางวัลด้านวิชาการที่เน้นคุณค่าทางเศรษฐกิจ และรางวัลด้านวิชาการที่เน้นคุณค่าเชิงนโยบาย ดังนี้

• นักวิจัยผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ได้แก่

 1. รศ. ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่
 2. ผศ. ดร.สมพิศ วันวงษ์ สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่
 3. ดร.กานต์ธิดา กุศลมโน หลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่
 4. ผศ. ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางเศรษฐกิจ

• นักวิจัยผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ได้แก่

 1. รศ. ดร.ภาติญา เขมาชีวะกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่
 2. ดร.พร้อมพงษ์ ปานดี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่
 3. ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ สถาบันการเรียนรู้ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่
 4. ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าเชิงนโยบาย

• นักวิจัยผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 ได้แก่

 1. ผศ. ดร.พชรพิชญ์ พรหมอุปถัมภ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่
 2. ผศ. ดร.นฤมล ตันติพิษณุ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่
 3. ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่
 4. ผศ. ดร.พร พันธุ์จงหาญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางเศรษฐกิจ

ภาพโดย ภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด